Δώσε βάρος (κιλά):   
Δώσε ύψος (εκατοστά):   
      
     BMI (%) =       ?
      ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ταξινόμηση ΔΜΣ Κίνδυνος για την υγεία
Ελλιποβαρής <18,5 Μέτριος
Φυσιολογικού βάρους 18,5-24.9 Χαμηλός
Υπέρβαρος 25.0-29.9 Μέτριος
Παχυσαρκία 1ου βαθμού 30-34,9 Υψηλός
Παχυσαρκία 2ου βαθμού 35-39.9 Πολύ υψηλός
Παχυσαρκία 3ου βαθμού >40 Πάρα πολύ υψηλός